Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Topaz Sport B.V

Besloten vennootschap Topaz Sport B.V (hierna: Topaz Sport B.V) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83456201 en is gevestigd aan het Betaplein 20 te Leiden.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Lid tot het verrichten van Diensten door Topaz Sport B.V.
3. Abonnement: het maandelijkse sportabonnement waarmee Lid onbeperkt gebruik kan maken van de sportruimte van Topaz Sport B.V.
4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
5. Diensten: de Diensten van Topaz Sport B.V zijn personal training, fitness, small group trainingen, voedingsadvies, sportlessen alsmede sportactiviteiten in de breedste zin van het woord.
6. Dienstverlener: Topaz Sport B.V biedt Diensten aan Lid hierna: Topaz Sport B.V.
7. Lid: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Topaz Sport B.V heeft aangesteld, of waaraan Topaz Sport B.V een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
8. Overeenkomst: elke Overeenkomst of Abonnement en andere verplichtingen tussen Lid en Topaz Sport B.V, alsmede voorstellen van Topaz Sport B.V voor Diensten die door Topaz Sport B.V aan Lid worden verstrekt en die door Lid worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Topaz Sport B.V waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Topaz Sport B.V, elke Overeenkomst tussen Topaz Sport B.V en Lid en op elke dienst die door Topaz Sport B.V wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Lid de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Topaz Sport B.V aan Lid aangeven op welke wijze Lid de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Topaz Sport B.V is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Lid.
5. De minimale leeftijd van Lid dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Topaz Sport B.V niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
11. Door ondertekening van de Overeenkomst gaat Lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, alsmede het (eventueel) geldende (huishoudelijk) reglement van de Club dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door Topaz Sport B.V.
12. Het Lid wordt toegelaten tot Topaz Sport B.V en haar faciliteiten indien hij voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Topaz Sport B.V gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Topaz Sport B.V is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Lid schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Topaz Sport B.V het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Lid om een voor Topaz Sport B.V gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Lid in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Het Aanbod bevat ten minste:
a. de vermelding van de mogelijkheid om de sportruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
b. de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 5 van deze algemene voorwaarden;
c. de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
d. de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
e. de kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst en inschrijving

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van Topaz Sport B.V heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Topaz Sport B.V te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Topaz Sport B.V is niet gehouden aan een Aanbod indien Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Lid geen rechten ontlenen.
3. Indien Lid een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Lid.
4. Elke Overeenkomst die met Topaz Sport B.V wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Topaz Sport B.V is verbonden.
5. Lid heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Topaz Sport B.V met toestemming van Lid reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening of wanneer Lid gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Topaz Sport B.V. Lid ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Lids wordt aangegaan, is elk Lid afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
7. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
8. Tijdens het eerste bezoek aan Topaz Sport B.V ontvangt Lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een Topaz Sport B.V-toegangssleutel. Uitsluitend op vertoon van een geldige Topaz Sport B.V-toegangssleutel krijgt Lid toegang tot de locatie van Topaz Sport B.V. De Topaz Sport B.V-toegangssleutel wordt in bruikleen gegeven en dient bij opzegging weer te worden geretourneerd.
9. Er zal bij inschrijving een digitale foto van het Lid worden gemaakt ter identificatie en veiligheid. Topaz Sport B.V kan werken met geautomatiseerde gezichtsherkenning bij de ingang van de sportlocatie om Lid te verifiëren en toe te laten tot de sportlocatie.
10. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Topaz Sport B.V-toegangssleutel. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Topaz Sport B.V-toegangssleutel blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Diefstal of verlies van de Topaz Sport B.V-toegangssleutel dient per direct te worden doorgegeven aan Topaz Sport B.V. Een vervangende pas kan tegen betaling van worden verkregen.
11. Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten tot de locatie van Topaz Sport B.V. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen.
12. Het Lid kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.
13. Inschrijfkosten worden bij inschrijving tezamen met de aankoopkosten van de toegangssleutel bij aanvang van het lidmaatschap voldaan.
14. Leeftijdsgebonden lidmaatschappen zullen bij het bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere – niet leeftijdsgebonden – lidmaatschap met de daaraan verbonden lidmaatschapsprijzen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. Door het aangaan van de Overeenkomst gaat Lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum. Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige maand voor afloop van de einddatum door Topaz Sport B.V is ontvangen.
2. Zowel Lid als Topaz Sport B.V kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Lid alsmede schending van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden of in het geval Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Topaz Sport B.V, een ander lid of een medewerker.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Lid onverlet voor zover Topaz Sport B.V ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Lid dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel Lid als Topaz Sport B.V kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen in geval Topaz Sport B.V in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van Topaz Sport B.V eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Topaz Sport B.V nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
5. Wanneer een Lid lid wordt van Topaz Sport B.V voorafgaand aan de opening van Topaz Sport B.V, zal de lidmaatschapsperiode beginnen vanaf de eerste volle maand na opening van Topaz Sport B.V.
6. Lid kan de Overeenkomst beëindigen als hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst verhuist buiten een straal van 25 kilometer van de locatie van Topaz Sport B.V. Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt in dat geval door minimaal één maand van tevoren een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de gemeente waarnaar is verhuisd aan Topaz Sport B.V te overhandigen. De Overeenkomst zal in dit geval eindigen op de laatste dag van de eerstvolgende maand.
7. IndienTopaz Sport B.V haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Topaz Sport B.V mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 6 – Uitvoering van de Dienstverlening

1. Topaz Sport B.V zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Topaz Sport B.V staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Topaz Sport B.V de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Lid. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Lid verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Topaz Sport B.V aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Topaz Sport B.V heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Topaz Sport B.V niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Lid op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Topaz Sport B.V, is Lid gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Topaz Sport B.V is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Topaz Sport B.V Lid tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Lid verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Topaz Sport B.V aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Lid niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Topaz Sport B.V of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Lid komen, sprake is van vertraging heeft Topaz Sport B.V recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Lid.
8. Lid heeft recht om gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap en binnen de openingstijden. Topaz Sport B.V zal de voorgenomen wijzigingen minimaal vier weken van tevoren aankondigen.
9. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Topaz Sport B.V. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Lid de toegang tot de locatie van Topaz Sport B.V wordt ontzegd.
10. In geval van onderhoud aan de locatie van Topaz Sport B.V is Topaz Sport B.V niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de locatie. Nimmer is Lid gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding.
11. Topaz Sport B.V staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. In het kader daarvan onderwerpt Topaz Sport B.V de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud, staat Topaz Sport B.V ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht en zorgt Topaz Sport B.V ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn en een noodknop in geval van sporten tijdens onbemande uren.

Artikel 7 – Verplichtingen Lid

1. Lid is verplicht alle door Topaz Sport B.V verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Topaz Sport B.V niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Lid.
2. Topaz Sport B.V is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Lid te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Topaz Sport B.V verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Topaz Sport B.V voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Topaz Sport B.V kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Topaz Sport B.V gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Lid. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Lid dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Topaz Sport B.V.
4. Lid heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Lid is verplicht voor aanvang van een small group training of voordat hij de apparaten van Topaz Sport B.V gebruikt, aan Topaz Sport B.V aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan de small group training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Lid.
6. Lid dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Topaz Sport B.V gerechtigd om Lid de toegang tot Topaz Sport B.V voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Lid en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.
7. Lid is verplicht passende sportkleding en sportschoenen (die enkel binnen gedragen worden) te dragen en de door Topaz Sport B.V opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen wanneer hij gebruikmaakt van de faciliteiten van Topaz Sport B.V. Bij gebreke hiervan heeft Topaz Sport B.V het recht Lid hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Lid deze verplichtingen alsnog nakomt.
8. Het gebruik van de faciliteiten van Topaz Sport B.V is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Topaz Sport B.V streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de sportapparatuur op de locatie van Topaz Sport B.V. Lid zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een medewerker van Topaz Sport B.V. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de sportapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een medewerker van Topaz Sport B.V om advies vragen.
9. Lid dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap en deelname aan de faciliteiten van Topaz Sport B.V. Indien een medewerker een instructie geeft aan Lid is Lid gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
10. Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan Topaz Sport B.V de kosten daarvan op Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een direct opeisbare boete van € 150,- onverminderd het recht van Topaz Sport B.V om een aanvullende boete te vorderen in het geval Topaz Sport B.V meer schade heeft geleden.
11. Lid is op de hoogte dat de locatie van Topaz Sport B.V niet altijd bemand is. Ondanks dat er niet altijd een medewerker aanwezig is, is Lid nog altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van sportapparatuur en eventueel lichamelijk letsel dat het gebruik van de apparatuur met zich meebrengt. Op zulke momenten dient Lid geen sportapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.
12. Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.
14. Tijdens bemande uren mogen Leden een gast meebrengen naar de locatie van Topaz Sport B.V. Lid dient dit vooraf te melden bij een medewerker van Topaz Sport B.V. Topaz Sport B.V kan gasten – indien gewenst – een rondleiding geven en informatie verschaffen bij het bezoek tijdens de bemande uren.
15. Leden mogen geen gasten meebrengen tijdens onbemande uren zonder voorafgaande toestemming van Topaz Sport B.V. Als dit beleid wordt geschonden kan aan het betreffende Lid een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en/of de Overeenkomst met het Lid worden opgeschort of beëindigd. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een direct opeisbare boete van € 150,00 verschuldigd, onverminderd het recht van Topaz Sport B.V om een aanvullende boete te vorderen in het geval Topaz Sport B.V meer schade heeft geleden.
16. Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken op de locatie van Topaz Sport B.V is niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst.
17. Het maken van foto’s door Lid (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van Topaz Sport B.V.

Artikel 8 – Voedingsadvies

1. Topaz Sport B.V kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Topaz Sport B.V de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Lid beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Topaz Sport B.V verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch of dieetadvies. Indien Lid dit advies opvat als medisch of dieetadvies dient Lid dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
3. Lid is op eerste verzoek van Topaz Sport B.V verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Topaz Sport B.V wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Lid niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Topaz Sport B.V gedaan voorstel, is Lid te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Topaz Sport B.V kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Lid. Lid staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Lid zal Topaz Sport B.V schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Lid aandacht wenst.

Artikel 9 – Small group training

1. Topaz Sport B.V kan een small group training verzorgen voor Lid en andere deelnemers. Topaz Sport B.V is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.
2. De small group training vindt plaats op locatie van Topaz Sport B.V. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de small group training aanwezig is, heeft Topaz Sport B.V het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de small group training. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een training.
4. De small group training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
5. Lid c.q. Deelnemer zal Topaz Sport B.V schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de small group training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Lid aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
6. Topaz Sport B.V is gerechtigd de small group training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Topaz Sport B.V om de small group training te verplaatsen. Lid c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Topaz Sport B.V gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de small group training te weigeren.

Artikel 10 – Gebruik sportapparaten

1. Lid is verplicht om een handdoek mee te nemen en te gebruiken in de sportruimte en de leszalen. Bij gebruik van een sportapparaat, dient de handdoek over de zitting gelegd te worden, tenzij anders aangegeven bij het betreffende sportapparaat.
2. Nadat het sportapparaat gebruikt is, dient Lid het sportapparaat schoon achter te laten. Lid kan hierbij gebruik maken van de aanwezige schoonmaakmiddelen.
3. Het is niet toegestaan om meerdere sportapparaten tegelijkertijd bezet te houden.
4. In geval van onderhoud aan het pand van Topaz Sport B.V of aan de beschikbaar gestelde apparaten is Topaz Sport B.V niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van deze faciliteiten. Nimmer is Lid gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding. Lid kan gebruik maken van de andere beschikbare faciliteiten en/of vervangende sportapparatuur.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Lid nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Lid te komen, is Lid verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Topaz Sport B.V is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Lid verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Topaz Sport B.V, Topaz Sport B.V een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Lid.

Artikel 12 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
2. Topaz Sport B.V voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
3. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso geïncasseerd.
5. Lid is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Lid door Topaz Sport B.V ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Partijen kunnen overeenkomen dat Lid een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Lid het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
7. Lid kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. Topaz Sport B.V is, zonder voorafgaande toestemming van Lid, gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
9. Indien een periodieke betalingsverplichting met Lid is overeengekomen, is Topaz Sport B.V gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 2 maanden. Indien Lid niet akkoord gaat met de prijsverhoging, heeft Lid het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
10. Lid dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Topaz Sport B.V.
11. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Lid wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Lid uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Incassobeleid

1. Wanneer Lid niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Lid eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Lid in verzuim is, zal Topaz Sport B.V zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Topaz Sport B.V meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Lid.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Topaz Sport B.V gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Lid en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Topaz Sport B.V de betrokkene hierover informeren.
2. Lid is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Topaz Sport B.V verwerkt worden. Lid staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Lid Topaz Sport B.V tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Topaz Sport B.V op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. Lid is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Topaz Sport B.V te allen tijde toezicht houdt op de sportlocatie middels camera’s die 24/7 beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van het Lid en Topaz Sport B.V zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Lid wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van Topaz Sport B.V. Indien Lid niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van Topaz Sport B.V. Nimmer is Topaz Sport B.V enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van Lid. Lid is er tevens mee bekend dat indien hij de huisregels van Topaz Sport B.V en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is Topaz Sport B.V gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.
5. Het is Lid verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is Topaz Sport B.V gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

1. Topaz Sport B.V heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Lid nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Topaz Sport B.V gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Topaz Sport B.V is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Lid in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Lid schriftelijk worden bevestigd.
3. Topaz Sport B.V is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Lid voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Lid verplicht om Topaz Sport B.V te vergoeden voor elk financieel verlies dat Topaz Sport B.V lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Lid.
5. Wanneer Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van Topaz Sport B.V in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk opschorten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. Topaz Sport B.V heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandelend arts of specialist of een behandelkaart. De opschorting zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de opschorting verlengen. De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van opschorting. Opschorting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 16 – Overmacht

1. Topaz Sport B.V is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Topaz Sport B.V wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Topaz Sport B.V, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Lid of diens derden aan Topaz Sport B.V zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Topaz Sport B.V of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Topaz Sport B.V buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Lid worden betaald. Topaz Sport B.V is niet verplicht om Lid te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Topaz Sport B.V alleen geacht te bestaan indien Topaz Sport B.V dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Topaz Sport B.V, is Topaz Sport B.V uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Lid Topaz Sport B.V binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Topaz Sport B.V deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Topaz Sport B.V in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Topaz Sport B.V leidt tot aansprakelijkheid van Topaz Sport B.V, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Lid geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Topaz Sport B.V. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Topaz Sport B.V sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Topaz Sport B.V is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Topaz Sport B.V is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Topaz Sport B.V.
6. Ook is Topaz Sport B.V niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de small group trainingen en/of ongelukken. Elke deelname van Lid c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Lid/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om een apparaat te gebruiken of deel te nemen aan een small group training. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van medewerkers van Topaz Sport B.V. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan de medewerker. Topaz Sport B.V is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
7. Lid vrijwaart Topaz Sport B.V voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Lid aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Topaz Sport B.V geleverde Diensten, tenzij Lid kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Topaz Sport B.V.
8. Enige door Topaz Sport B.V opgeleverde adviezen, op basis van door Lid onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Topaz Sport B.V.
9. De inhoud van het opgeleverde advies van Topaz Sport B.V is niet bindend en slechts adviserend van aard. Lid beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Topaz Sport B.V opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Lid. Lid is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Topaz Sport B.V. Topaz Sport B.V is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
10. Indien door of namens Lid een derde wordt ingeschakeld, is Topaz Sport B.V nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Lid ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Lid ingeschakelde derde in Topaz Sport B.V haar eigen advies.
11. Topaz Sport B.V staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Topaz Sport B.V verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
12. Alle aanspraken van Lid wegens tekortschieten aan de zijde van Topaz Sport B.V vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Topaz Sport B.V binnen een jaar nadat Lid bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Topaz Sport B.V.

Artikel 18 – Geheimhouding

1. Topaz Sport B.V en Lid verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Lid aan Topaz Sport B.V bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Topaz Sport B.V is verkregen.
2. Indien Topaz Sport B.V op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Topaz Sport B.V zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Topaz Sport B.V niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Lid geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Topaz Sport B.V aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Topaz Sport B.V vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Lid zal Topaz Sport B.V vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Topaz Sport B.V is verspreid.
4. De geheimhoudingsverplichting legt Topaz Sport B.V ook de door hem in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Topaz Sport B.V verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Topaz Sport B.V zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Lid vrijwaart Topaz Sport B.V van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Lid vrijwaart Topaz Sport B.V voor alle aanspraken van Lid, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Lid vrijwaart Topaz Sport B.V voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Lid, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Lid verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Lid jegens derde(n).
5. Indien Lid elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Topaz Sport B.V verstrekt, garandeert Lid dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Lid niet tevreden is over de Diensten van Topaz Sport B.V of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Lid verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via babakgoudarzi@hotmail.com met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Lid voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Topaz Sport B.V de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Topaz Sport B.V zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Topaz Sport B.V en Lid is Nederlands recht van toepassing.
2. Topaz Sport B.V heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Lid hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Topaz Sport B.V en Lid, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Leiden, 09 september 2021